Sveriges ledande A/V-distributör

Visselblåsarfunktion

DistITs goda varumärke och förtroende bygger på hög integritet och god affärssed. På DistIT tror vi att öppenhet och bra kommunikation inom organisationen leder till en bra företagskultur.
Visselblåsarfunktionen handlar om att rapportera olagliga eller misstänkt olagliga handlingar och brott mot DistITs uppförandekod. Vi är måna om att identifiera oegentligheter i vår verksamhet. Exempel på oegentligheter inkluderar sexuella trakasserier, bedrägeri och korruption, diskriminering och brott mot miljön och mänskliga rättigheter.
Alla medarbetare har rättigheter och skyldigheter att rapportera oegentligheter rörande korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarliga tjänstefel, arbetsmiljöbrott eller miljöbrott.
Information om visselblåsarfunktion, hur det går till och hur medarbetare kan skicka in anmälan ska finnas tillgänglig på respektive dotterbolags hemsida.
Från och med den 17 december 2021 finns det även en ny visselblåsarlag som innebär att visselblåsarfunktionen är både oberoende och självständig från bolaget. DistIT har därför skapat effektiva och säkra rapporteringskanaler, där vi möjliggör för er att rapportera muntligen via telefon, skriftligen genom ett webformulär eller vid ett fysiskt möte som bokas genom ovan nämnda kanaler.
Rapporteringskanalen möjliggöra ökad trygghet för dig som vill rapporterar då du i ett arbetsrelaterat sammanhang fått del av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.
Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.
Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Skicka in anmälan till
https://wbreport.kpmg.se/5561164384
eller ring till
+46101763901





Whistleblower function

DistIT's strong brand and trust are based on high integrity and sound business practice. At DistIT, we believe that openness and good communication within the organisation lead to a good corporate culture.
The whistleblower function is about reporting illegal or suspected illegal acts and violations of DistIT's code of conduct. We care about identifying improprieties in our business. Examples of improprieties include sexual harassment, fraud and corruption, discrimination, and environmental and human rights violations.
All employees have rights and obligations to report improprieties regarding corruption, abuse of position, fraud, financial crime, serious misconduct, and work environment or environmental crime.
Information about the whistleblower function, how it works, and how employees can submit a report shall be available on each subsidiary's website.
As of 17 December 2021, there is also a new whistleblower law, which means that the whistleblower function is both independent and autonomous from the company. DistIT has therefore created efficient and secure reporting channels, where we allow you to report verbally by telephone, in writing via a web-based form, or at a physical meeting booked through the above-mentioned channels.
The reporting channel allows increased security for those who want to report when, in a work-related context, you have received information about misconduct where there is a public interest in this coming to light.
You can choose to report your suspicions openly or anonymously. All reports and communications are treated in the strictest confidence, and the investigation is handled with the utmost care and consideration for your privacy.
You do not risk being subject to discrimination or retaliation on the grounds of you reporting.
 
Send a report to
https://wbreport.kpmg.se/5561164384
or call
+46101763901